<< Tillbaka till Föreningsinfo Översikt (öppnas i nytt fönster) >>

Vem svarar för underhållet? 

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark,
hus och även de enskilda  lägenheterna, ägs av bostadsrättsföreningen.
Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin
lägenhet och ska vidtaga de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna.
Du skall även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget
vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada, svarar bostadsrättshavaren endast om
skadan uppkommit genom egen vårdslöshet eller försummelse av:
 
a) Någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst.
b) Någon annan som är inrymd i lägenheten
c) Någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.
 
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är do bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg.  
 
I § 30 alt. § 31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i Din skyldighet att underhålla och reparera. Du skall t.ex. tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och skall se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som betraktas som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder mm. 
Du ansvarar dels för inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den.
 
I § 32 alt. § 33, regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet, tag alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten skall alltid utföras av fackmannamässigt. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten, kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.
 
Klicka på ovan "Översikt" (öppnas i nytt fönster) vad som gäller i förteckningen över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren resp. bostadsrättsföreningen ansvara för.